ICDL Thailand ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน 'ICDL Thailand Digital Challenge 2019'

ICDL Thailand ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน 'ICDL Thailand Digital Challenge 2019'

ICDL Thailand จะจัดการแข่งขัน “ICDL Thailand Digital Challenge 2019 แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 3 เพื่อคัดเลือกสุดยอดผู้มีสมรรถนะทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ Auditorium, C ASEAN ชั้น 12 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

ขอเรียนเชิญสถาบันการศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนนักเรียน / นิสิต / นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงและเป็นเกียรติให้กับสถาบันการศึกษาและประเทศไทย เพื่อร่วมเข้าการแข่งขันรอบคัดเลือกตามวันและเวลาข้างต้น ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2T0ZMZ2

Leave A Comment

Copyright © 2023 computerworlda.com. All rights reserved.